Detailplaneeringud

ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD:

Haanja küla tehislume tootmissüsteemi detailplaneering. Algatatud Rõuge Vallavolikogu 19.12.2017 otsusega nr 1-1.3/17-26. Sama otsusega algatatud planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Ruusmäe külas, Tammiku tee 23 detailplaneering. Algatatud Haanja Vallavalitsuse 13.06.2017 korraldusega nr 135. KSH algatamine ei ole vajalik, täiendavate uuringute koostamise vajadust ei ole algatamisel ette näha. 

Plaksi külas, Vaskna katastriüksuse detailplaneering. Algatatud Haanja Vallavolikogu 14.08.2014 otsusega nr 23. KSH on jäetud algatamata Haanja Vallavolikogu 14.08.2014 otsusega nr 22. Detailplaneeringu alal asendiplaanDetailplaneeringu lähteseisukohad, eskiislahenduse seletuskirijoonis ja tehnorajatiste joonis.

Ruusmäe külas, Mäe tee 10 ja Mäe tee 13 detailplaneering. Algatatud Haanja Vallavalitsuse 04.03.2014 korraldusega nr 60. KSH on jäetud algatamata 04.03.2014 korraldusega nr 61Detailplaneeringu lähteseisukohad,eskiislahenduse joonis, olemasolev olukord ja situatsiooniskeem.

Haavaniidu katastriüksuse detailplaneering. Algatatud Haanja Vallavolikogu 28.10.2010 otsusega nr 42 . Lähteseisukohad

Harjomäe katastriüksuse detailplaneering. Algatatud Haanja Vallavolikogu 28.05.2010 otsusega nr 22Lähteseisukohad

Taltsi-Mäe, Harjomäe, Kõverkõrtsi detailplaneering. Algatatud Haanja Vallavolikogu18.02.2008 otsusega nr 9Lähteseisukohad. KSH programm.

Grossmanni kinnistu detailplaneering (POS 2). Algatatud Haanja Vallavolikogu 17.02.2004 määrusega nr 8. KSH on algatatud Haanja Vallavalitsuse 05.10.2010 korraldusega nr 139

KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD:

Ruusmäe spordiväljaku detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavalitsuse 23.07.2013 korraldusega nr 75. Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, kohtvööndi funktsionaalsed seosed,olemasolev olukord, põhiplaan ja tehnovõrgud, detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus.

Lepa katastriüksuse detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavalitsuse 22.08.2012 korraldusega nr 120. Detailplaneeringu seletuskiri, olemasolev olukord, põhijoonis ja aiamaadele juurdepääsu joonis. Detailplaneeringut on muudetus 22.09.2017 väljastatud projekteerimistingimustega.

Rehetaguse, Savimäe, Ristmiku, Kuuri ja Pargi katastriüksuste detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 26.11.2009 otsusega nr 38. Detailplaneeringu seletuskiri,ülevaatejoonis, põhijoonis a ja b, tehnovõrkude joonis a ja b. KSH aruanne.

Tehislume tootmissüsteemi detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 16.09.2008 otsusega nr 35. Detailplaneeringu seletuskiriolemasolev olukord ja põhijoonis.

Järvemäe kinnistu detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 16.09.2008 otsusega nr 34. Detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis.

Ruusmäe (Rogosi) mõisa ja pargi detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 20.11.2007 otsusega nr 48. Detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis (saab tutvuda vallavalitsuses).

Sooääre katastriüksuse detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavalitsuse 24.07.2007 korraldusega nr 133. Detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis.

Kõo katastriüksuse detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 27.02.2009 otsusega nr 6. Detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis. KSH aruanne.

Järveäärse katastriüksuse detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 17.08.2006 otsusega nr 39. Detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis.

Järve katastriüksuse detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 16.07.2009 otsusega nr 20. Detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis

Ojaveski katastriüksuse detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 05.07.2005 määrusega nr 11

Muna-Mäe kinnistu detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 01.06.2005 otsusega nr 21. Detailplaneeringu põhijoonis ja tehnovõrkude joonis.

Grossmanni kinnistu detailplaneering (POS 1). Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 28.02.2010 otsusega nr 23. Detailplaneeringu seletuskiri, olemsoleva olukorra joonis,põhijoonis.

Ruusmäe töökoja detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 20.10.2004 määrusega nr 20

Aasa katastriüksuse detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 26.08.2004 määrusega nr 15

Rehetaguse katastriüksuse detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 04.02.2004 määrusega nr 1

Haanja kauplus-söökla ja sellega piirnevate alade detilplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 29.09.2003 määrusega nr 13

KEHTETUKS TUNNISTATUD DETAILPLANEERINGUD:

Haanja puhke-spordikeskus, Haanja-Ruusmäe Põhikool ja staadionid ning nendega piirnevad alad. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 17.09.2002 määrusega nr 13 Seletuskirijoonised *täismõõtmetes joonistega on võimalik tutvuda Haanja Vallavalitsuses. Haanja Vallavolikogu 22.09.2016 otsusega nr 38 on tunnistatud detailplaneering kehtetuks.

Haanja suusakeskuse lasketiiru detailplaneering. Kehtestatud Haanja Vallavolikogu 16.12.2004 määrusega nr 28 Detailplaneering* täismõõtmetes joonistega on võimalik tutvuda Haanja Vallavalitsuses. Haanja Vallavolikogu 22.09.2016 otsusega nr 38 on tunnistatud detailplaneering kehtetuks.

KOOSTAMINE ON LÕPETATUD JÄRGMISTEL DETAILPLANEERINGUTEL:

Järve kinnistu detailplaneeringu koostamine lõpetati Haanja Vallavalitsuse 18.05.2016 korraldusega nr 136.  Lähteülesanne. Detailplaneering võeti vastu Haanja Vallavalitsuse 05.06.2006 korraldusega nr 112. Detailplaneeringuga taotleti Murati järve ehituskeeluvööndi vähendamist. Keskkonnaminister ei nõustunud ehituskeeluvööndi vähendamisega (18.10.2007 kiri nr 16-6/43647-2). Haanja Vallavalitsus otsustas jätta avalik väljapanek korraldamata  (12.02.2008 korraldus nr 37). Detailplaneeringupõhijoonis.

Lehtla katastriüksuse detailplaneeringu koostamine lõpetati Haanja Vallavalitsuse 18.05.2016 korraldusega nr 137.

Kurgjärve Spordibaasi kasutuses oleva, Haanja külas asuva maa-ala detailplaneeringu koostamine lõpetati Haanja Vallavalitsuse 18.05.2016 korraldusega nr 138.

Keskuse ja Taga-Keskuse katastriüksuste detailplaneeringu koostamine lõpetati Haanja Vallavalitsuse 18.05.2016 korraldusega nr 139.  Lähteseisukohad. Lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 28.märts- 04.aprill 2011, avalik arutelu 05.04.2011. Detailplaneeringu eskiislahenduse põhijoonis, tehnovõrkude joonis.

Harakmäe katastriüksuse detailplaneeringu koostamine lõpetati Haanja Vallavalitsuse 14.06.2016 korraldusega nr 162

Terra ja Concordia katastriüksuste detailplaneeringu koostamine lõpetati Haanja Vallavalitsuse 14.09.2016 korraldusega nr 229. Detailplaneeringu  lähteseisukohad