Haanja vald

Rõuge vallavolikogu tegi 27. aprillil 2016 Haanja, Misso ja Varstu vallavolikogudele ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Kõik vallad on praeguseks ettepanekule jaatavalt vastanud ning meie nelik on esimene Võrumaal, mis on hakanud astuma konkreetseid samme ühinemise poole: Rahandusministeerium on määranud meile ühinemiskonsultandi, toimunud on haldusreformi juhtrühma koosolek, paika saanud ajakava ning alustatud valdkondlike töörühmade koosolekuid.

Juulikuus otsustas läbirääkimistega ühineda ka Mõniste vald, tehes selleks kõigile senistele partneritele liitumisettepaneku. Kuigi ametlikke vastuseid volikogudelt ei ole, on Mõniste valla esindajad praeguseks kõigisse töörühmadesse kaasatud ning läbirääkimised jätkuvad nüüd juba kogu Võrumaa lõunapiiri hõlmava viisikuna.

Iseenesestmõistetavalt on kõik liituvad vallad läbirääkimistelaua taga võrdsete partneritena ning haldusreform viiakse ellu kohalike elanikega arvestavalt ja kogukondi võimalikult palju kaasates.


ÜHINEMISLEPING KINNITATI  27. detsembril 2016. a kell 18.30 Rõuge Rahvamajas

ÜHINEMISLEPING JA SELLE LISAD


VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS NR 138:

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine


HAANJA VALLAVALITSUSE 13. JUUNI 2017 KORRALDUS NR 126:

Konkursi korraldamine Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemise teel moodustavale Rõuge vallale sümbolite leidmiseks

MÕNISTE VALLAVOLIKOGU 30.08.2017 OTSUS NR 1-1.3/28

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

MISSO VALLAVOLIKOGU 30.08.2017 OTSUS NR 1-3/39

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

RÕUGE VALLAVOLIKOGU 30.08.2017 OTSUS NR 54

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

VARSTU VALLAVOLIKOGU 29.08.2017 OTSUS NR 1-1.3/14

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

HAANJA VALLAVOLIKOGU OTSUSED:

 • HVV 26.05.2016 otsus 11Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine
 • HVV 16.06.2016 otsus 18 - Valdade ühinemisprotsessi läbiviimiseks komisjonidesse esindajate kinnitamine
 • HVV 11.08.2016 otsus 31 - Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine
 • HVV 11.08.2016 otsus 32 - Haldusreformi töögruppides osalemise eest tasu maksmine
 • HVV 22.09.2016 otsus 37 -  Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu projekti avalikustamisele suunamine
 • HVV 15.11.2016 otsus 46 - Ühinemisjärgsele uuele omavalitsusüksusele nime valimine
 • HVV 01.12.2016 otsus 49 - Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitamine
 • HVV 01.12.2016 otsuse 49 lisa - Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta
 • HVV 20.12.2016 otsus 50 - Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise täiendatud õiendi kinnitamine
 • HVV 20.12.2016 otsuse 50 lisa - Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta
 • HVV 20.12.2016 otsus 51 -  Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine
 • HVV 27.12.2016 otsus 53 - Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine
 • HVV 27.12.2016 otsuse 53 lisa - Ühinemisleping ja selle lisad
 • HVV 27.12.2016 otsus 54 - Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemineÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE INFOLEHT:PROTOKOLLID:

Haldusreformi juhtrühm

Haldusreformi finants-, majandus- ja arengutöörühm

Kultuuri-, spordi- ja kolmanda sektori töörühm

Hariduse töörühm

Sotsiaal- ja tervishoiu töörühm


* * * 

TOIMUNUD:


INFO:

Ühinemisläbirääkimiste ajakava 2016. aastal

Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arendustrateegia koostamise lähteülesanne

Ühinemisläbirääkimiste töörühmade koosseisud

Haanja, Misso, Rõuge ja Varstu valdade ühinemiskonsultant on:
Kadri Tillemann (501 5440, kadri.tillemann@vesterra.ee).


AVALIKUD TEAVITUSKOOSOLEKUD:

Selleks, et kaasata vallarahvast maksimaalselt haldusreformi läbiviimisesse, kutsume teid kõiki selleteemalistele koosolekutele. 
Koosolekuid on plaanis teha kahes voorus: esimesed toimuvad juulis, teised oktoobris. Juulikuiste koosolekute eesmärk on viia inimesed kurssi haldusreformi senise protsessiga ning saada tagasisidet ja mõtteid, mis teemadele peame ühinemisläbirääkimistel kindlasti tähelepanu pöörama. Sügisestel koosolekutel tutvustatakse liitumislepingu projekti.

12. juulil kell 18.00
 Haanja rahvamajas 
14. juulil kell 18.00 
Ruusmäe rahvamajas11. JA 12. DETSEMBER TOIMUB RAHVAKÜSITLUS!

Ootame kõiki Haanja valla elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks.

Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Haanja vallas.

Küsitlus toimub pühapäeval, 11. detsembril kell 10−18 ja esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18 järgmistes küsitluspunktides:

Haanja vallamajas (Haanja küla, Võru tee 15, telefon 518 0682, 782 9111)
Ruusmäel, vallavalitsuse ruumis (Ruusmäe küla, Mäe tee 2, telefon 5347 3150)

Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise põhjendatud taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada hiljemalt 12. detsembril 2016. a kella 15.00-ks.

Elektroonilist küsitlust ei toimu.


ÜHINEMISLEPINGU PROJEKT:

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu projekt on suunatud avalikule väljapanekule 3. - 24. oktoober 2016.

Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingule on võimalik esitada hiljemalt 24. oktoobriks 2016:

 • elektrooniliselt e-posti aadressile vald@haanja.ee;
 • paberkandjal Haanja Vallavalitsuse kantseleisse.

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu projekt

Lepingu lisad:
  Lisa 1. Ühinemislepingu seletuskirja projekt
  Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000
  Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava
  Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevusja ajakava
  Lisa 5. Haanja valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
  Lisa 6. Misso valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
  Lisa 7. Mõniste valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
  Lisa 8. Rõuge valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
  Lisa 9. Varstu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 10. Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta