Korraldatud jäätmevedu

Haanja vald läheb üle korraldatud jäätmeveole

Haanja vallas hakkab hiljemalt 2015. aasta 1. novembrist toimuma korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on selline jäätmemajanduse korraldus, kus jäätmeveoga liitunuks loetakse kõik veopiirkonna eluruumid ning äri-, teenindus- ja tootmispinnad. Olmejäätmete kogumise õiguse (ainuõiguse) saab ettevõtja, kes riigihankel esitab kõige soodsama pakkumise ning ainuõigus antakse määratud ajaks.

Haanja vallas on kehtestatud üks veopiirkond- vald tervikuna ja korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, segaolmejäätmete sorteerimisjäägid ning suurjäätmed.
Jäätmeveo riigihange toimus 2015. aasta mais-juunis ja soodsaima pakkumise esitas Ragn-Sells AS. Vastavalt riigihanke tingimustele on jäätmeveo ainuõigus Ragn-Sells AS-l Haanja vallas kuni 2018. aasta 1. novembrini. 

Vaata ka: Jäätmeveo üldinfo ja mõningad korduma kippuvad küsimused

Ragn-Sells AS saadab septembri lõpus jäätmevaldajatele eeltäidetud kliendilepingud. Lepinguprojektides olevad andmed on ettevõttele antud vallavalitsusest ning need on just nii täpsed, kui on teie andmed ja kontaktid vallavalitsuses. Oma kontaktandmete täpsustamiseks võiksite ühendust võtta maakorraldajaga (e-post tiia@haanja.ee või tel 787 8860, 53017901). Andmete Ragn-Sellsile AS esitamisel on vallavalitsus võtnud arvesse ka teadaoleva info selle kohta, kui kinnistut ei kasutata.

Vastavalt Haanja Vallavolikogu 11.12.2014 määrusega nr 21 kehtestatud korraldatud jäätmeveo rakendamise korrale (edaspidi kord) on Haanja vallas minimaalsed jäätmemahutite tühjendussagedused järgmised: 

  Minimaalne  jäätmeveo sagedus
Korterelamud, alates nelja korteriga elamust 1 kord kuus
Ühepereelamud 1 kord kvartalis
Kokkukandepunktid 1 kord kvartalis
Ettevõtted ja asutused 1 kord kuus

Sobiv veograafik ja jäätmemahutite suurus täpsustatakse vedaja ning jäätmevaldaja vahelises lepingus. Kõik senised lepingud jäätmevedajatega, ka Ragn-Sells AS-iga, muutuvad kehtetuks ja uued lepingud sõlmitakse vastavalt riigihanke tulemusetele ja valla kehtestatud korrale.

Jäätmevaldajad, kes juba omavad jäätmekogumiskonteinereid ja kui neid on võimalik jäätmekäitlusettevõttel tühjendada, saavad edaspidi kasutada enda kogumiskonteinereid. Kui olemasolev kogumismahuti ei vasta tingimustele või kui jäätmevaldajal ei ole jäätmemahutit, paigaldab selle vedaja. Jäätmemahutite üürihinnaks on 0,01 eurot kuus.

Jäätmevaldajatel on võimalik jäätmete paigutamine ka ühisesse kogumismahutisse. Ühise kogumismahuti kasutamise korral tuleb sõlmida kokkulepe ning vastava vormi leiab Haanja valla kodulehelt aadressil haanja.ee/jaatmemajandus.

Haanja valla korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval või elaval jäätmevaldajal on õigus taotleda vallavalitsusest luba harvemaks tühjendussageduseks kui korras sätestatud või luba erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumise vabastamise kohta teatud tähtajaks. Selleks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus. Taotluse leiab valla kodulehelt haanja.ee/jaatmemajandus

Segaolmejäätmete jäätmemahutite ühekordse käitlemise teenustasud alates 01.11.2015 Haanja vallas on järgmised:

 Jäätmemahuti suurus liitrites  Teenustasu vastava suurusega jäätmemahutis asuvate segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest (koos käibemaksuga) eurodes
 Kuni 200 l jäätmekott (max 15 kg)  6,00
 80  6,00
 140  6,00
 240  6,00
 370  6,00
 600  6,00
 660  6,00
 800  6,00
 1 100  6,00
 1 500  6,00
 2 500  6,00
 4 500  6,00

Vaata ka: Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Haanja vallas

Olmejäätmete kogumisvahendina võib kasutada:

• ühepereelamu jäätmete kogumiseks kuni 200-liitrist (maksimaalselt 15 kg) jäätmekotti, mis peab oma vastupidavuselt tagama jäätmete üleandmise ning olema keskkonnaohutu;
• käsitsi teisaldatavat 60, 80, 140, 240, 360, 370, 600, 660, 800 või 1100 liitrist kaanega suletavat kogumismahutit, mida on võimalik tõstemehhanismiga varustatud jäätmeveokiga tühjendada;
• kaanega suletavat 1500, 2500 ja 4500 liitrist kogumismahutit, mida on võimalik tõstemehhanismiga varustatud jäätmeveokiga tühjendada.

Kogumismahutite paigutamisel tuleb jälgida:
• Kogumismahuti tuleb paigutada kinnistule, kus jäätmed on tekkinud, välja arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühisesse kogumismahutisse.
• Kogumismahuti peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 5 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
• Ühise kogumismahuti asukoht tuleb kooskõlastada territooriumi omaniku ja vallavalitsusega.
• Jäätmekott tuleb paigutada nii, et see oleks kaitstud sademete või muul viisil niiskumise ning loomade ja lindude ligipääsu eest.
• Kuni 1100-liitrine käsitsi teisaldatav ratastel kogumismahuti tuleb paigutada tasasele kõvale alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatuskohast kaugemal kui 10 meetrit. Pikema vahemaa korral määratakse tühjendustingimused jäätmekäitluslepinguga.
• Suurem kui 1100-liitrine kogumismahuti tuleb paigutada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, tihendatud kruuskate jms) alusele, millele pääseb jäätmeveok vahetult juurde kogumismahuti tühjendusküljelt.
• Kogumismahuti ligipääsutee kalle ei tohi olla üle 10% ning tee sõidetavus peab olema tagatud.
• Kogumismahuti paiknemiskoha ja ligipääsutee korrashoiu eest kinnistul vastutab kinnistu omanik. Kui kogumismahuti paikneb riigi- või munitsipaalmaal, tagab korrashoiu kogumismahuti valdaja.

Segaolmejäätmete kogumismahutisse ei tohi panna:
1) ehitus- ja lammutusjäätmeid;
2) ohtlikke jäätmeid;
3) kuuma tuhka;
4) tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
5) vedelaid jäätmeid;
6) käimlajäätmeid;
7) kogumiskaevude setteid;
8) erikäitlust vajavaid jäätmeid;
9) biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid;
10) toidujäätmeid;
11) metallijäätmeid;
12) probleemtoodete jäätmeid, sealhulgas romusõidukeid ja nende osi, kaasa arvatud vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad, patareid ja akud;
13) suurjäätmeid - rasked või kogukad esemed, mis võivad takistada või ohustada kogumismahuti tühjendamist või jäätmete kokkupressimist jäätmeveokis;
14) aineid ja esemeid, mis võivad ohustada kogumismahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;
15) aineid ja esemeid, mis oma kaalu, koguse või kuju tõttu võivad kahjustada kogumismahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist.
 

Seotud failid: