Haanja vald

Haanja valla sotsiaaltöö spetsialist on Maie Kalnapenkis
523 7065 / 787 8834 (Haanjas) / 787 2298 (Ruusmäel) 
maie@haanja.ee


SOTSIAALTOETUSED

Sotsiaaltoetuste andmisel lähtutakse terviklikust süsteemist, mis põhineb omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste sihitatud andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal kasutamisel.

Sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on:
1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

Sotsiaaltoetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haanja vald ja kelle tegelik elukoht on Haanja vald.

Sotsiaaltoetuse liigid:
Kooli- ja lasteaiatoidu toetus - määratakse lasteasutuse toidupäeva ja/või gümnaasiumi või kutseõppeasutuse koolitoidu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks. Toetus määratakse kuni kaks korda aastas perioodiks 1. september kuni 31. detsember ja 1. jaanuar kuni 31. august vastavalt tegelikele kuludele. Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja avalduse 5. septembriks ja 5. jaanuariks.
• Toetus küttepuude ostmiseks - määratakse ahjuküttega eluruumis elavatele toimetulekuraskustes isikutele või perekonnale. Küttepuude toetust makstakse üks kord kalendriaastas määras 65 eurot. Erandkorras võib osta taotlejale küttepuid toetuse määrast suurema summa ulatuses.
Tervisega seotud kulude toetus - määratakse toimetulekuraskustes isikutele ning üksikvanuritele meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks (abivahendite ost ja rent, proteesid, prillid) kuludokumentide alusel kuni 50% nende maksumusest.
• Ühekordne toetus - määratakse toimetulekuraskustes isikutele käesolevas määruses määratlemata juhtudel hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks või raskesse majanduslikku olukorda sattunud isiku sotsiaalselt abitust olukorrast väljatoomiseks. Ühekordset toetust määratakse üldjuhul ühele inimesele kokku mitte rohkem kui 30 eurot aastas.
Erakorraline toetus - makstakse kui tegemist on ootamatute kulutustega nagu perekonnaliikme surm, invaliidistumine, pikaajaline haigus, loodusõnnetus, tulekahju jms. Erakorralise toetuse suuruse otsustab vallavalitsus tulenevalt kulutuste või kahjude suurusest.


TOETUSED HAANJA VALLA EELARVEST

Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haanja vald ja kelle tegelik elukoht asub samuti Haanja vallas.

Haanja valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi:
• Lapse sünnitoetus - on ette nähtud vastsündinud lapse ühele vanemale või eestkostjale, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on lapse sünnile eelnenud ühe aasta jooksul olnud Haanja vald ning lapse elukohaks tema sünni registreerimisel märgitakse Haanja vald. Toetust makstakse kolmes osas: I osa määr 192 eurot vanemale või eestkostjale pärast lapse sünni registreerimist; II osa määr 128 eurot vanemale või eestkostjale lapse 1,5 aastaseks saamisel; III osa määr 128 eurot vanemale või eestkostjale lapse 3 aastaseks saamisel.
• Matusetoetus - makstakse Haanja valla elanike registrisse kantud ja Haanja vallas elanud isiku surma korral. Matusetoetuse suurus on 130 eurot.
• Toetus esimesse klassi astujale - määratakse igale esmakordselt esimesse klassi õppima asuvale lapsele, kui lapse ja vähemalt ühe vanema, eestkostja või last kasvatava isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haanja vald. Toetuse suurus on 64 eurot.
• Koolilõputoetus - määratakse õpilasele Haanja Kooli lõpetamisel Haanja Kooli poolt esitatud andmete alusel. Toetuse suurus on 15 eurot.
• Jõulutoetus ja jõulupakid - Jõulutoetust makstakse eakatele alates 75-st eluaastast ja lastele vanuses 0-18 eluaastat lähtudes eelarve vahendite võimalustest. Jõulupakid tehakse koolieelikutele juhul kui lapse ja vähemalt ühe vanema, eestkostja või last kasvatava isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. detsembri seisuga on Haanja vald.


SOTSIAALTEENUSED

Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning nende elukvaliteedi säilimisele.

Haanja valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused:
• Isikliku abistaja teenus - eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
• Varjupaigateenus - eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
• Turvakoduteenus - eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.
• Sotsiaaltransporditeenus - eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
• Võlanõustamisteenus - eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist, parandada isiku toimetulekuvõimet ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
• Vältimatu sotsiaalabi - Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on psühholoogi nõustamisteenus; eripedagoogi nõustamisteenus; logopeedi teenus; perelepitusteenus; kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine; tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine; rehabilitatsiooniteenusel osalemine; sõltuvusravi; erihoolekandeteenus; toiduabi; viipekeele teenus; muud toetavad teenused.

Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.


TAOTLUSTE VORMID:

Haanja valla eelarvest:

Eluruumi üürimine:

Hooldamine:

Puudega lapse hooldamine:

Koduteenuse osutamine:

Sotsiaalteenuse osutamine:

Tugiisikuteenus:

Hindamisinstrumendid:


ÕIGUSAKTID