Sotsiaaltöö

 

 Haanja valla sotsiaaltöö spetsialist on Maie Kalnapenkis
523 7065 ; 787 8834 (Haanjas) ja 787 2298 (Ruusmäel) maie@haanja.ee

Haanja valla sotsiaalhooldustöötaja on Marge Valb, 5347 3150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOTSIAALTOETUSED

  Sotsiaaltoetuste andmisel lähtutakse terviklikust süsteemist, mis põhineb omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste sihitatud andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal kasutamisel.

  Sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on:
1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

  Sotsiaaltoetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haanja vald ja kelle tegelik elukoht on Haanja vald.

   Sotsiaaltoetuse liigid:
Kooli- ja lasteaiatoidu toetus - määratakse lasteasutuse toidupäeva ja/või gümnaasiumi või kutseõppeasutuse koolitoidu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks. Toetus määratakse kuni kaks korda aastas perioodiks 1. september kuni 31. detsember ja 1. jaanuar kuni 31. august vastavalt tegelikele kuludele. Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja avalduse 5. septembriks ja 5. jaanuariks.
• Toetus küttepuude ostmiseks - määratakse ahjuküttega eluruumis elavatele toimetulekuraskustes isikutele või perekonnale. Küttepuude toetust makstakse üks kord kalendriaastas määras 65 eurot. Erandkorras võib osta taotlejale küttepuid toetuse määrast suurema summa ulatuses.
Tervisega seotud kulude toetus - määratakse toimetulekuraskustes isikutele ning üksikvanuritele meditsiiniliseks rehabilitatsiooniks (abivahendite ost ja rent, proteesid, prillid) kuludokumentide alusel kuni 50% nende maksumusest.
• Ühekordne toetus - määratakse toimetulekuraskustes isikutele käesolevas määruses määratlemata juhtudel hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks või raskesse majanduslikku olukorda sattunud isiku sotsiaalselt abitust olukorrast väljatoomiseks. Ühekordset toetust määratakse üldjuhul ühele inimesele kokku mitte rohkem kui 30 eurot aastas.
Erakorraline toetus - makstakse kui tegemist on ootamatute kulutustega nagu perekonnaliikme surm, invaliidistumine, pikaajaline haigus, loodusõnnetus, tulekahju jms. Erakorralise toetuse suuruse otsustab vallavalitsus tulenevalt kulutuste või kahjude suurusest.

 
TOETUSED HAANJA VALLA EELARVEST

  Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haanja vald ja kelle tegelik elukoht asub samuti Haanja vallas.

  Haanja valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi:
• Lapse sünnitoetus - on ette nähtud vastsündinud lapse ühele vanemale või eestkostjale, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri andmetel on lapse sünnile eelnenud ühe aasta jooksul olnud Haanja vald ning lapse elukohaks tema sünni registreerimisel märgitakse Haanja vald. Toetust makstakse kolmes osas: I osa määr 192 eurot vanemale või eestkostjale pärast lapse sünni registreerimist; II osa määr 128 eurot vanemale või eestkostjale lapse 1,5 aastaseks saamisel; III osa määr 128 eurot vanemale või eestkostjale lapse 3 aastaseks saamisel.
• Matusetoetus - makstakse Haanja valla elanike registrisse kantud ja Haanja vallas elanud isiku surma korral. Matusetoetuse suurus on 130 eurot.
• Toetus esimesse klassi astujale - määratakse igale esmakordselt esimesse klassi õppima asuvale lapsele, kui lapse ja vähemalt ühe vanema, eestkostja või last kasvatava isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haanja vald. Toetuse suurus on 64 eurot.
• Koolilõputoetus - määratakse õpilasele Haanja Kooli lõpetamisel Haanja Kooli poolt esitatud andmete alusel. Toetuse suurus on 15 eurot.
• Jõulutoetus ja jõulupakid - Jõulutoetust makstakse eakatele alates 75-st eluaastast ja lastele vanuses 0-18 eluaastat lähtudes eelarve vahendite võimalustest. Jõulupakid tehakse koolieelikutele juhul kui lapse ja vähemalt ühe vanema, eestkostja või last kasvatava isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel 1. detsembri seisuga on Haanja vald.
  
SOTSIAALTEENUSED

 Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning nende elukvaliteedi säilimisele.

   Haanja valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused:
• Isikliku abistaja teenus - eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
• Varjupaigateenus - eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
• Turvakoduteenus - eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.
• Sotsiaaltransporditeenus - eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
• Võlanõustamisteenus - eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist, parandada isiku toimetulekuvõimet ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
• Vältimatu sotsiaalabi - Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

 

   Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on psühholoogi nõustamisteenus; eripedagoogi nõustamisteenus; logopeedi teenus; perelepitusteenus; kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine; tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine; rehabilitatsiooniteenusel osalemine; sõltuvusravi; erihoolekandeteenus; toiduabi; viipekeele teenus; muud toetavad teenused.  Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

 
TEATA ABIVAJAVAST LAPSEST

Igaühel on kohustus lastekaitseseadusest tulenevalt teatada hädaohus olevast või abivajavast lapsest!

Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele, võimalusel otse sotsiaaltöö spetsialistile või lasteabitelefonil 116111 (24 h).

Haanja vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti kontakt:
Maie Kalnapenkis tel 787 8834 või 523 7065, e-post 

maie@haanja.ee

 

Teate võib saata ka:
valla e-postile 
vald@haanja.ee

, või edastada telefonile 782 9111 või 518 0682.

 

Kadunud lapsest teata telefonil 116 000 (24 h)

Hädaohus olevast lapsest teata politseile lühinumbril 112 ja vallavalitsusele.

Kuidas ära tunda abivajavat või hädaohus olevat last?

Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad lapsed. Kuna neid mõisteid seaduses eristatakse, on need eraldi välja toodud ka siin. Oluline on aga rõhutada, et märkamist ja abi ei vaja mitte üksnes hädaohus olev laps, vaid ka muu abivajadusega laps. Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.

Abivajava lapse näide: laps elab üksi; laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida, vms; laps ei täida koolikohustust; laps jooksis kodust ära; laps pani toime süüteo.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaal- või väärteomenetluse algatamise aluseks.

Hädaohus oleva lapse näide: laps on vägivalla ohver; laps on tõsiselt haige; laps üritas enesetappu; laps on tugevas alatoitumuses; laps pani toime süüteo.

1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima uus lastekaitseseadus, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse (§ 27, 31). 

   Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse. Juhend. Lasteombudsman.

 Teate esitamise blankett: TEADE ABIVAJAVAST LAPSEST

PROJEKT "Koduteenuse käivitamine ja arendamine Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas"

 

 

 

Projekti kogumaksumus: 88 688 eurot
Toetuse summa: kuni 69 103,20 eurot
Projekti rahastab: Euroopa Sotsiaalfond meetmest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"
Projekti kestvus: 01.03.2017-28.02.2019
  Lühikirjeldus: projekti käigus moodustavad partnerid ühtse koduteenuse toimepiirkonna ja parandavad teenuse kvaliteeti ning kättesaadavust, et aidata kaasa piirkonna hoolduskoormusega inimeste osalemisele tööturul. Projekti juhib Misso vald.  Projekti eesmärk on kõigile teenust vajavatele eakatele- ja erivajadustega inimestele kvaliteetse koduteenuse pakkumine aidates sellega kaasa nende hoolduskoormusega lähedaste tööturul osalemisse.

   Alameesmärgid:
• Teenuse kvaliteedi ühtlustamine
• Teenuse kättesaadavuse parandamine
• Teenuse tõhusam korraldamine

   Tulemused:
• Kinnitatud on toimepiirkonna omavalitsustes ühtne koduteenuse osutamise standard ja kord.
• Teenus on kättesaadav kõigile, kellel on KOVi poolt hinnatud teenuse vajadus.
• Paraneb hoolduskoormusega inimeste osalemine tööturul.
• Teenus on kvaliteetne ja vastab kliendi vajadustele.
• Teenuse korraldus on läbipaistev ja tõhus.

  Projektis arendatakse ja osutatakse selliseid hoolekandeteenuseid, mille eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ja tööturule sisenemise või jätkamise toetamine, mis tähendab, et toimepiirkonnas (Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu) osutavad koduteenust avahooldustöötajad.

  Peamised pakutavad teenused on: abistamine toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel; esmatasandi arstiabi kättesaadavuse organiseerimine; suhtlemine kliendiga; eluruumi esmase korrastamise, pesupesemise, küttepuudega varustamise korraldamine; vajadusel vee tuppa toomine ning transporditeenuse organiseerimine väljaspool kodu asjaajamisteks.

Rõuges, Haanjas, Missos ja Mõnistes toimub teenuse mahu suurendamine ning Varstus teenuse pakkumise käivitamine.

Lisainfo pakutavate teenuste ja tingimuste kohta Haanja vallas:
Maie Kalnapenkis tel 523 7065 või
maie@haanja.ee


TAOTLUSTE VORMID:

Haanja valla eelarvest:

Eluruumi üürimine:

Hooldamine:

Puudega lapse hooldamine:

Koduteenuse osutamine:

Sotsiaalteenuse osutamine:

Tugiisikuteenus:

Hindamisinstrumendid:


ÕIGUSAKTID