Taotlused ja seadusandlus

Ehitamisega seotud blanketid on saadaval Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.

Taotlused ja teatised koos lisadega võib esitada vallavalitsusele paberil või saata elektrooniliselt aadressil uno@haanja.ee.  

Ehitisregistrisse kandamata ehitiste kohta (iga ehitise kohta eraldi) esitada vallavalitsusele andmete esitamise teatis ja andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed. Teatistele tuleb lisada hoonete asukoha skeemi, mille saab välja trükkida Maa-ameti geoportaalist. Kas ja millised ehitised on ehitisregistris, saab igaüks kontollida ehitisregistri kodulehelt, sisestades otsingulahtrisse katastritunnuse või aadressi. 

Projekteerimistingimuste määramisel on olulise tähtsusega valla üldplaneering ning oluline on meeles pidada, et detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja - juhud on määratud Haanja valla üldplaneeringuga

Tuletame kõigile maaomanikele meelde, et vastavalt looduskaitseseadusele ei või kaitselala, hoiualal, püsielupaigas ja kaitsava looduse üksikobjekti kaitsevööndis  ilma kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta:

  • lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist, sealhulgas lubada püstitada või laiendada lautrit või paadisilda;
  • anda projekteerimistingimusi;
  • anda ehitusluba;
  • rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda vee erikasutusluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist.

Kui ehitusseadustiku järgi võib maaomanik hakata ehitama ehitusteatise kohustusega ehitist 10 päeva pärast kohalikule omavalitsusele ehitusteatise esitamist, siis kaitselala, hoiualal, püsielupaigas ja kaitsava looduse üksikobjekti kaitsevööndis asuval maatükil tohib ehitamist alustada alles siis, kui selleks on saadud kaitsava loodusobjekti valitseja nõusolek. Täpsemalt Keskkonnaameti kodulehelt:

Kas Sinu kinnistu asub kaitse- või hoiualal või on seal mõned muud piirangud? Vaata Haanja valla üldplaneeringu kitsenduste kaardilt või Maa-ameti rakendusest (kitsenduste kaart või looduskaitse ja Natura 200 alad).

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riiklik ehitisregister
SEADUSED:

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

Haanja valla üldplaneering

 

 

Detailplaneeringu koostamise kohustusega ala Haanja külas

 

Detailplaneeringu koostamise kohustusega ala Ruusmäe külas