KKK

  • Mis on TULE KÜLLA ?

TULE KÜLLA on kodanikualgatus, mille eesmärgiks on kutsuda inimesi Haanja valda.

TULE KÜLLA kutsub inimesi Haanja valla küladesse elama asuma. Sobiva elukoha otsingutel on abiks valla kodulehele loodud foorumipõhine keskkond TULE KÜLLA (http://www.haanja.ee/tulekulla), mis vahendab maamajade ja korterite ostu- ja rendisoove ning on siinsetele kinnisvaraomanikele lisavõimalus kuulutuste avaldamiseks.

Kes maale elama tulla ei taha, neid kutsub TULE KÜLLA Haanja  valda külastama. Tulge, nautige meie suurepärast loodust ja vaatamisväärsusi (vt  http://www.haanja.ee/vaatamisvaarsused/ ). Tulge üheks päevaks või pikemaks ajaks.

Mõnusaid puhkamisvõimalusi pakuvad meie turismiettevõtjad (http://www.haanja.ee/majutus/).

 TULE KÜLLA!   Hää tullaq, hää ollaq, kipõt olõ-i kohegi.

 

 

  •  Miks on Haanjamaal hea elada, töötada, puhata?

Järgnevalt mõned väljavõtted siin elavate ja töötavate inimeste mõtisklustest valla arengukava koostamisel:

*vaikne, *palju ruumi, avarust, õhku,  *võib ja saab töötada kodus, *võrratu loodus, *reljeefsus, vaated, metsad, *piiriäärne asukohta pakub palju võimalusi koostööks, *Euroopa Liidu piir on siinsamas ja see loob võimalusi, *siin on Eesti sümboolsed objektid (nt Suur Munamägi), *looduslik keskkond on rikkumata, *siin elavad siira silmavaatega ja avatud südamega inimesed, *siin on hea energia, *siin on elav ja elujõuline pärandkultuur, *võrokesed on erilised inimesed, *soojad inimesed, *ühtehoidev kogukond jatoredad inimesed, *4 aastaaega on selgelt eristuvad, *suurepärased võimalused aktiivseks puhkuseks ja tervisespordiks, *igal kohal on oma lugu, *siin kõneldakse oma keelt, *sisukas turismikoht, kõige elamisväärsem keskkond.

 

  •  Kui kinnistu asub Haanja looduspargis, kas ma saan sinna ehitada (palk)maja, sauna ja kaevu?

Jah saate, kui kinnistul juba on hooned. Olemasolevate (lagunenud) hoonete asemele ja juurde ehitamisele Haanja looduspargi kaitse-eeskiri piiranguid ei sea. Kui kinnistul on hooned ja õuemaa kõlvik, siis sinna saab ehitada. 

Hoonestamata kinnistu puhul on oluline, kas tegemist on elamumaaga või maatulundusmaaga. Hoonestamata elamumaa puhul peab hoonestuala valikul arvestama kaitsealuste liikide elupaikadega. Hoonestamata maatulundusmaale ehitamise soovi korral, peaks eelnevalt konsulteerima  kaitseala valitsejaga (Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon) ja tutvuma valla üldplaneeringuga.

 

    •  Kas Haanja looduspargis on ehitamine keerulisem kui mujal?

Ei ole. Looduskaitseseadus näeb küll ette, et enne projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljastamist, peab olema kaitseala valitseja nõusolek, aga selle nõusoleku küsib kohalik omavalitsus. Linnas ehitades peab arvestama oluliselt rohkemate piirangute ja nõuetega, kui Haanjas.

Vastavalt ehitusseadusele tuleb kuni 60 m2 ehitusaluse pinnaga väikeehitise rajamisel taotleda kohalikult omavalitsuselt kirjalik nõusolek, üle 60  m2 ehitusaluse pinnaga ehitise rajamisel esmalt küsida projekteerimistingimused ning ehitusprojekti valmimisel taotleda ehitusluba.

 

    • Milliste piirangutega pean ma arvestama, kui kinnistu asub Haanja looduspargis?

Tavapärane elu Haanja looduspargis ei erine elust väljaspool kaitseala. Haanja looduspargi kaitse-eeskiri ütleb, et looduspargis on keelatud: 1) uute maaparandussüsteemide rajamine;
2) väetiste ja mürkkemikaalide kasutamine metsamaal ja looduslikul rohumaal ning veekogude veepiirile lähemal kui 25 m; 3) maavarade ja maa-ainese kaevandamine; 4) jäätmete ladustamine, välja arvatud kodumajapidamises tekkinud tavajäätmete ladustamine kohaliku omavalitsuse ja looduspargi valitseja juures registreeritud kohtades.

Tuleb arvestada ka looduskaitseseadusest tulenevaga, aga see kõik ei mõjuta oluliselt igapäevaelu. Tuleb olla hooliv ja tähelepanelik ning arvestada ümbitseva loodusega.