Haanja vald
Haanja valla üldplaneering kehtestati Haanja Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 19. Üldplaneering sisaldab maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekut ja seepärast jõustus üldplaneering pärast maakonnaplaneeringusse muudatuste sisseviimist (Võru maavanema 18.01.2012 korraldus nr 1-1/14).
 
Haanja valla üldplaneeringu ülevaatamine.
 
                            SELETUSKIRI
JOONISED:    1.     Ruumiline areng
                    2.1.  Funktsionaalne tsoneerimine
                    2.2.  Funktsionaalne tsoneerimine
                    3.1.  Maakasutuse kitsendused
                    3.2.  Maakasutuse kitsendused
                    4.     Tehnovõrgud
                    5.     Väärtuslikud alald ja kohad
                    6.     Teedekaart
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne  ja KSH aruande koostamise protsess (zip fail).
LISAD:       lisa 1    Lähteolukord
                 lisa 2    Üldplaneeringu pass
                 lisa 3    Üldplaneeringu koostamise protsess:
 Kuupäev    Tegevus                                                                                                                    
 ÜLDPLANEERINGU JA KSH ALGATAMINE
16.12.2004    Haanja valla üldplaneeringu algatamine. Vallavolikogu määrus nr 29
12.04.2006    Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Vallavolikogu otsus nr 24
29.09.2006    Töögruppide moodustamine. Vallavalitsuse korraldus nr 213

ÜLDPLANEERINGU JA KSH ALGATAMISEST INFORMEERIMINE

20.02.2004    Kiri üldplaneeringu algatamise kohta Võru Maavanemale nr 7-3/849
22.12.2004    Kirjad Haanja valla üldplaneeringu algatamise kohta Rõuge, Misso, Võru ja

                    Vastseliina vallavalitsustele (kirjad nr 7-3/823 kuni 7-3/826)
23.12.2004   Teade üldplaneeringu algatamise kohta Võrumaa Teatajas (23.12.2004)

                    Teade KSH algatamise kohta · Võrumaa Teatajas (20.04.2006)·

                    Ametlikes Teadaannetes (21.04.2006)

ÜLDPLANEERINGU JA KSH KOOSTAMINE

 AMETIASUTUSTE LÄHTESEISUKOHAD ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISEKS

 10.05.2006    Vallavalitsuse kirjad (nr 7-3/345) üldplaneeringu algatamise ning lähteandmete ja

                   –seisukohtade küsimise kohta:· Maanteeamet· Piirivalveamet· Päästeamet·

                     Eesti Energia AS· Eltel Networks AS· AS Sebe Võru osakond·

                     Riigimetsa Majandamise Keskus· Muinsuskaitseamet
15.05.2006    RMK Roosa metskonna vastus (kiri nr 1-7/54)
23.05.2006    Riigimetsa Majandamise Keskuse vastus (kiri nr 1-23/968)
24.05.2006    Maanteeameti vastus (kiri nr 11.3-2/1132)
29.05.2006    Muinsuskaitseameti vastus (kiri 1.1-7/692)
29.05.2006    Eesti Energia vastus (kiri nr JV-TEI-TAR-10/7553)
09.06.2006    Piirivalveameti vastus (kiri nr 7.8-1/3818)
05.06.2006    Lõuna-Eesti Päästekeskuse vastus (e-kiri)
25.04.2008    Vallavalitsuse kiri (nr 7-3/310 kuni 7-3/324) veelkordse teatega üldplaneeringu

                    koostamisele asumisest ning palvega esitada oma seisukohad ja ettepanekud:·

                    Kagu Teedevalitsus· AS Elion· AS Eesti Gaas· AS Eesti Energia· Maa-amet·

                    Võrumaa Keskkonnateenistus· Kaitseministeerium· Maanteeamet·

                    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet· Võru Vallavalitsus· Misso

                    Vallavalitsus· Rõuge Vallavalitsus· Vastseliina Valavalitsus· RMK Roosa metskond
26.04.2008    Kagu Teedevalitsuse vastus (kiri nr 6-6/718)
05.05.2008    Eesti Gaasi vastus (kiri nr 6-2/254)
07.05.2008    Maanteeameti vastus (kiri nr 31-2/08-01390/002)
12.05.2008    Keskkonnateenistuse vastus (kiri nr 44-11-4/23637-4)
13.05.2008    Võru Vallavalitsuse vastus (kiri nr 7-4.2/622-1)
15.05.2008    Põldude Registri Büroo vastus (kiri)
22.05.2008    Võru Maavalitsuse vastus (kiri nr 9-8/1149)
23.05.2008    Rõuge Vallavalitsuse vastus (kiri nr 7.1-7/390-1)
30.05.2008    Maa-ameti vastus (kiri nr 6.2-3/4667)
09.06.2008    Kaitseministeeriumi vastus (kiri nr 12.1-1/3256)
02.07.2008    Misso Vallavalitsuse vastus (kiri nr 7-2/230-1)
TÖÖGRUPPIDE KOOSOLEKUD

25.09.2006   Töögruppide I töökoosolek, anti ülevaade üldplaneeringu koostamise alustest ja

                    valla kehtivatest arengudokumentidest. (Protokoll,  osalejate nimekiri)
30.10.2006    Üldplaneeringu juhtgrupi koosolek. (Protokoll) Üldplaneeringu lähteseisukohad (eskiis)
30.10.2006    Töögruppide II töökoosolek kus vaadati üle Haanja valla arengukava (2004-2014)

                    koostamise käigus valminud SWOT analüüsi tabel ja koostati Haanja valla profiil.

                    (Protokoll, osalejate nimekiri, SWOT analüüs, valla profiil, Töökoosoleku materjalid)

11.12.2006    Haridus-kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna töögrupi koosolek, kaardistati

                    lähteseisukohtades kirjeldatud probleeme, vajadusi, soove.  (Protokoll, osalejate

                    nimekiri, töögrupi ülesanne)
18.12.2006    Majandus-, infrastruktuuri-, maakasutuse- ja keskkonnavaldkonna töögrupi koosolek,

                    kaardistati lähteseisukohtades kirjeldatud probleeme, vajadusi, soove

                    (protokoll, osalejate nimekiri, töögrupi ülesanne)
oktoober 2007   Üldplaneeringu koostamise lähtesituatsiooni kirjeldus
oktoober 2007   Üldplaneeringu lähteülesanne
13.05.2008   Töögruppide IV töökoosolek, vaadati üle varasemalt koostatud materjalid, kontolliti

                    nende paikapidavust või muutumist ajas (maakasutus, ettevõtlus, infrastruktuuri

                    töögrupi protokoll ja osalejate nimekiri; sotsiaalsfäär ja haridus, kultuur ja vaba aeg

                    ning keskkond töögrupi protokoll  ja osalejate nimekiri)
18.08.2008    Ülevaade töögruppidele üldplaneeringu koostamise hetkeseisust (e-kiri)
24.09.2008    Ülevaade töögruppidele üldplaneeringu koostamise hetkeseisust (e-kiri) 

                     (Üldplaneeringu seletuskirja projekt)
15.10.2008    Töögruppide V koosolek, tutvustati valminud üldplaneeringu eskiislahendust. 

                     (Protokoll, osalejate nimekiri)
ÜLDPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE JA KSH PROGRAMMI AVALIK VÄLJAPANEK

23.12.2008    Vallavalitsuse korraldus nr 266 “Üldplaneeringu eskiislahenduse suunamine

                    avalikule väljapanekule”
detsember 2008- jaanuar 2009 Üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi avaliku

                    väljapaneku teated: Haanimaa Uma Leht nr 102, Võrumaa Teataja (08.01.2009),

                    Ametlikud Teadaanded (06.01.2009), Haanimaa Uma Leht nr 103, valla kodulehel
06.01.2009    Teade Üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi avaliku väljapaneku kohta

                    (e-kiri Sotsiaalministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Siseministeeriumile,

                    Keskkonnaministeeriumile, Riiklikule Looduskaitsekeskusele, RMK-le,Võru

                    Maavalitsusele, Päästeametile, Tervisekaitseametile, Muinsuskaitseametile,

                    Maanteeametile ja Eesti Keskkonnaühenduste Kojale)
12.- 29. jaanuar 2009 AVALIK VÄLJAPANEK 

                    seletuskiri, lähteolukorra kirjeldus, joonised, KSH programm
                    Avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekud:

                    Sale Sokk ettepanekud (18.01.2008)

                    Luutsniku küla ettepanekud (23.01.2008)

                    Kultuuriministeeriumi ettepanekud (26.01.2009 kiri nr 7.17/248)
29.01.2009    Üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi AVALIK ARUTELU 

                    Ruusmäe ja Haanja rahvamajades (Protokoll, osalejate nimekiri,  ettekanne)
                    Avalikul arutelul laekunud kirjalikud ettepanekud· Aivar Rauba
04.02.2009    Vallavalitsuse korraldus nr 23 “Üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku

                    väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste arvestamine”

                    Kirjalikud ettepanekud· Suulised ettepanekud
09.02.2009    Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute vastuskirjad:

                    Vastus Sale ja Sulev Sokk’le (kiri nr 7-3/37)

                    Vastus Luutsniku küla kirjale, Õie Kenderile (kiri nr 7-3/68)

                    Vastus Kultuuriministeeriumile (kiri nr 7-3/73)

                    Vastus Aivar Raubale (kiri nr 7-3/76)
veebruar 2009   Artikkel avalikustamise tulemustest Haanimaa Uma Leht nr 104
23.03.2009    KSH programmi heakskiitmine Keskkonnaameti kiri nr PVV 6-8/3310-4

                     KSH programm

ÜLDPLANEERINGU ESKIISLAHENDUSE JA KSH ARUANDE AVALIK VÄLJAPANEK

26.01.2010    Vallavalitsuse korraldus nr 15 “Üldplaneeringu eskiislahenduse suunamine avalikule

                    väljapanekule”
jaanuar 2010    Üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH aruande avaliku väljapaneku teated:

                    Haanimaa Uma Leht nr 114,  Ametlikud Teadaanded (27.01.2010), valla koduleht,

                    Võrumaa Teataja (06.02.2010)
03.02.2010    Vallavalitsuse kirjad (kiri nr 7-3/86) üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH aruande

                    avaliku väljapaneku kohta:· Lõuna Regionaalne Maanteeamet · Maa-amet ·

                    Lõuna-Eesti Päästekeskus· RMK Võrumaa metskond
02.02.2010    Vallavalitsuse teade üldpülaneeringu eskiislahenduse ja KSH aruande avaliku

                     väljapaneku ja –arutelu kohta (e-kiri Keskkonnaametile, Siseministeeriumile,

                     Sotsiaalministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Muinsuskaitseametile,

                     Eesti Keskkonnaühenduste Kojale, Võru Maavalitsusele)
08.-28. veebruar 2010 AVALIK VÄLJAPANEK

                     seletuskiri , joonised, KSH aruanne
Avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekud:

                     Luutsniku küla 19.02.2010

                     Võru Spordikooli ettepanek
25.02.2010    Haanja ja Rõuge valla esindajad vaatasid üle kahe valla vahelise piiri ja otsustasid

                     kajastada kokkulepitud piirimuudatusi valdade üldplaneeringus
01.03.2010    Lõuna Regionaalse Maanteeameti kiri nr 7-3/10-00156/042
03.03.2010    Sotsiaalministeeriumi e-kiri KSH aruande kohta
11.03.2010    Maa-ameti kiri nr 6.2-3/1396
04.03.2010    Üldplaneeringu eskiislahenduse ja KSH aruande AVALIK ARUTELU

                     Ruusmäe ja Haanja rahvamajades (Protokoll, osalejate nimekiri, ettekanne)
11.03.2010    Vallavalitsuse korraldus nr 38 “Üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku

                    väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste arvestamine".

                    Kirjalikud ettepanekud ja  Suulised ettepanekud.
Avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekute vastuskirjad:

                    Vastus Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonnale (kiri nr 7-3/134)

                    Vastus Lõuna Regionaalsele Maanteeametile (kiri nr 7-3/86)

                    Vastus Luutsniku küla kirjale, Õie Kenderile (kiri nr 7-3/128)
11.03.2010    Maa-ameti arvamus üldplaneeringu kohta (11.03.2010 kiri nr 6.2-3/1396)
märts 2010    Artikkel avalikustamise tulemustest Haanimaa Uma Leht nr 116
märts-aprill 2010   Väiksemate töökoosolekute ja arutelude ning pärandkultuuri inventuuri

                     tulemusel viiakse üldplaneeringusse sisse muudatused
08.04.2010    Üldplaneeringu projektiga tutvusid vallavolikogu liikmed

                    (Protokoll, osalejate nimekiri)
16.04.2010    Üldplaneeringu projekti tehnovõrkude osa arutati koos Jaotusvõrk

                    OÜ esindajaga. (Protokoll, osalejate nimekiri)
23.07.2010    Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmine

                    (Keskkonnaameti kiri nr PVV 6-8/10239-3)· KSH aruanne
 ÜLDPLANEERINGU KOOSKÕLASTAMINE

17.06.2010    Vallavalitsuse kiri Võru maavanemale täiendavate kooskõlastuste vajaduse

                    määramiseks (kiri nr 7-3/334)
30.06.2010    Võru Maavalitsuse kiri nr 9-8/1503-1 “Haanja valla üldplaneeringu täiendavate

                    kooskõlastuste määramine”
30.09.2010    Kooskõlastamisele suunatava planeeringuprojekti tutvustamiseks mõeldud

                    koosolek vallavolikogu ja planeeringu koostamise töögruppide liikmetele. · Protokoll
05.10.2010    Vallavalitsuse korraldus nr 137 “Haanja valla üldplaneeringu kooskõlastamisele

                    suunamine”
02.11.2010    Vallavalitsuse kirjad (kiri nr 7-3/586) üldplaneeringu kooskõlastamiseks

                    esitamise kohta: Misso Vallavolikogule, Rõuge Vallavolikogule, Vastseliina

                    Vallavolikogule, Võru Vallavolikogule, AS-le Eesti Gaas, Eesti Energia AS-le,

                    Kaitseministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaametile,

                    Lõuna Regionaalne Maanteeametile, Lõuna-Eesti Päästekeskusele, Maa-ametile,

                    Muinsuskaitseametile, Riigimetsa Majandamise Keskusele, Võru Maaparandusbüroole
 ÜLDPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSED

08.11.2010    Aktsiaselts Eesti Gaas kiri nr 5-1/373: kooskõlastatud märkusteta
19.11.2010    Põllumajandusameti kiri nr 14.-15/3728-1: esitatud ettepanekud üldplaneeringu

                     täiendamiseks
23.11.2010    Lõuna Regionaalse Maanteeameti kiri nr 7-3/10-00156/254: kooskõlastatud
24.11.2010    Vastseliina Vallavolikogu otsus nr 1-1.2/61: kooskõlastatud
30.11.2010    Maa-ameti kiri nr 6.2-3/1396: ei kooskõlasta
01.12.2010    Rõuge Vallavolikogu otsus nr 56: kooskõlastatud koos täiendusettepanekuga.

                     Lisad volikogu otsusele
03.12.2010    Kaitseministeeriumi kiri nr 12.1-1/4847: kooskõlastatud märkusteta
07.12.2010    Muinasuskaitseameti kiri nr 1.1-7/4483: avaldatud tunnustust põhjaliku töö eest,

                    esitatud ettepanek üldplaneeringu täiendamiseks.

                    Muinsuskaitseameti 23.11.2010 protokoll nr 191
08.12.2010    Keskkonnaameti kiri nr PVV 6-5/33636-4: ei kooskõlasta
13.12.2010    Riigimetsa Majandamise Keskuse kiri nr 3-3.1-147: kooskõlastatud
15.12.2010    Võru Vallavolikogu otsus nr 85: kooskõlastatud
15.12.2010    Vallavalitsuse e-kiri Muinsuskaitseametile koos parandatud üldplaneeringu

                    väljavõtetega
22.12.2010    Muinasuskaitseameti kiri nr 1.1-7/4877: kooskõlastatud
18.01.2011    Vallavalitsuse korraldus nr 15 “Üldplaneeringu kooskõlastamise tulemused” Lisa
24.01.2011    Vallavalitsuse kiri nr 7-3/32 üldplaneeringu kooskõlastanud asutustele
24.01.2011    Vallavalitsuse vastus (kiri nr 7-3/586) Põllumajandusametile
24.01.2011    Vallavalitsuse vastus (kiri nr 7-3/578) Keskkonnaametile
24.01.2011    Vallavalitsuse vastus (kiri nr 7-3/575) Maa-ametile
01.02.2011   Põllumajandusameti kiri nr 14-15/3728-5 ja otsus nr 14-1.15/75

                    “Haanja valla üldplaneeringu kooskõlastus”: kooskõlastatud
11.02.2011    Maa-ameti kiri nr 6.2-3/10/1396: üldplaneeringut ei kooskõlastata
21.02.2011    Keskkonnaameti kiri nr PVV 6-5/10/33636-6 : kooskõlastatud
29.03.2011    Vallavalitsuse vastus (kiri nr 7-3/575) Maa-ametile
14.04.2011    Maa-ameti kiri nr 6.2-3/10/1396: kooskõlastatud
ÜLDPLANEERINGU TÄIENDAMINE ENNE VASTUVÕTMIST JA VÄLJASPOOL KOOSKÕLASTAMIST

07.01.2011    Keskkonnaameti kiri (PVV 14-4/11/196-2) Söödi külas asuva Võidumäe riikliku

                     kaitse alla jätmisest
18.01.2011    Vallavalitsuse korraldus nr 16 “Muudatuste sisseviimine üldplaneeringu eelnõusse”
03.02.2011    Õiend üldplaneeringu muutmiseks seoses kohaliku kaitse alla võetavate objektide

                    kaitserežiimi täpsustamisega
 ÜLDPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIKUSTAMINE

03.05.2011   Vallavalitsuse korraldus nr 77 "Üldplaneeringu projekti Haanja Vallavolikogule

                    esitamine"

26.05.2011   Vallavolikogu otsus nr 19 "Haanja valla üldplaneeringu projekti vastuvõtmine ja

                     avaliku väljapaneku väljakuulutamine"

 juuni 2011   Üldplaneeringu  avaliku väljapaneku ja avalike arutelude teated:

                    Haanimaa Uma Leht nr 130, valla koduleht, Võrumaa Teataja (09.06.2011)

07.06.2011   Vallavalitsuse teavituskirjad üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude

                    kohta: kooskõlastajatele (e-kiri)

                    ettepanekute esitajatele (nr 15-4/322)

                    maaomanikele, kellede maale on määratud juurdepääs avalikult kasutatava

                    veekogu kallasrajale (15-4/320 (1) ja (2))

                    maaomanikele, kellede maale jäävad kohaliku kaitse alla võetavad objektid

                    (15-4/311)

                    maaomanikele, kellede maale jäävad kultuurilooliselt olulised objektid (15-4/313)

                    maaomanikele, kellede maale jäävad ilusa vaatega kohad (15-4/314 (1) ja (2) )

22.juuni -26. august 2011 AVALIK VÄLJAPANEK

                    seletuskiri , joonised
                    Avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekud:

                    Merike Marge 29.06.2011

                    Lembit Kõlli 07.07.2011

                    OÜ Mirrel JK, Jaak Torp 18.07.2011

                    Võru Linnavalitsus 23.08.2011

31.08.2011   Vallavalitsuse teavituskiri Sulev Kraamile (15-4/454)

september 2011 üldplaneeringu avaliku arutelt teated: Võrumaa Teataja (03.09.2011),

                   valla koduleht

06.09.2011  Vallavalitsuse korraldus nr 144 "Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused". Lisa.

06.09.2011  Vallavalitsuse kirjad ettepanekute ja vastuväidete esitajatele:

                   Merike Margele (kiri nr 15-4/370),Lembit Kõllile (kiri nr 15-4/392)

                   OÜ Mirrel JK'le (kiri nr 7-3/405), Võru Linnavalitsusele (kiri nr 7-3/452)

22.09.2011 ja 24.09.2011 üldplaneeringu AVALIK ARUTELU

                    Ruusmäe ja Haanja rahvamajades (Protokoll, osalejate nimekiri, ettekanne)

22.09.2011   Valgeir Karl Bjarnason’i ettepanek planeeringulahendusele (reg.nr 484/7-3) 

23.09.2011   Sulev ja Sale Sokk küsimused (reg.nr 486/7-3)

27.09.2011   Vallavalitsuse korraldus nr 154 “Üldplaneeringu  avaliku

                   väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustega arvestamine".  Korralduse lisa.

03.10.2011   Vallavalitsuse vastuskirjad ettepanekute ja vastuväidete esitajatele:

                    Merike Marge (kiri nr 15-4/370),  Jaak Torp (kiri nr 7-3/405)

                    Valgeir Karl Bjarnason (kiri nr 7-3/484), Üllar Raud (kiri nr 7-3/491)

                    Sale ja Sulev Sokk (kiri nr 7-3/486)

oktoober 2011 Teated avaliku arutelu tulemuste kohta: Võrumaa Teataja (04.10.2011), valla                        koduleht, Haanimaa Uma Leht nr 134

MAAVANEMA JÄRELEVALVE

06.10.2011   Vallavalitsuse kiri (nr 7-3/512) Võru Maavanemale “Haanja valla

                   üldplaneeringu esitamine järelevalve teostamiseks”

06.10.2011   Sale ja Sulev Sokk arvamused seoses üldplaneeringuga (reg.nr 513/7-3)

19.10.2011   Võru Maavalitsuse kiri (nr 9-8/2110-1) “Üldplaneeringu järelevalve ja heakskiitmine”

03.11.2011   Võru Maavalitsuse kiri (nr 9-8/2110-2) “Üldplaneeringu järelevalve”

04.11.2011   Vallavalitsuse vastuskiri (nr 7-3/513) Sale ja Sulev Sokk’le

                  “Vastus arvamustele seoses Haanja valla üldplaneeringuga”

10.11.2011   Vallavalitsuse kiri (nr 7-3/548) Võru maavanemale “Selgitus kodanike Sulev ja Sale Sokk

                    eriarvamuste kohta Haanja valla üldplaneeringule”

23.11.2011    Haanja valla üldplaneeringu menetluse käigus vastuväiteid esitanud kodanike ja valla

                     esindalate ärakuulamine maavanema juures

02.12.2011    Võru Maavanema kiri nr 9-8/2110-5 “Järelevalve Haanja valla üldplaneeringu                                  koostamise üle” ja planeeringu heakskiitmine

ÜLDPLANEERINGU KEHTESTAMINE JA SELLEST TEAVITAMINE

29.12.2011     Haanja Vallavolikogu määrus nr 19 "Haanja valla üldplaneeringu kehtestamine"

02.01.2012     Vallavalitsuse tähtkiri (nr 7-3/1) Sale ja Sulev Sokk’le

02.01.2012     Vallavalitsuse kirjad (nr 7-3/2) ettepanekuid ja vastuväiteid esitanutele ja teistele,

                      kelle maakasutust hakkab kehtestatud planeering koheselt mõjutama 

03.01.2012      Vallavalitsuse kirjad kooskõlastajatele tulenevalt planeerimisseadusest:

                           · AS Eesti Gaas (kiri nr 7-3/5),· Maanteeameti Lõuna regioon (kiri nr 7-3/6)

                           · Misso Vallavalitsus (kiri nr 7-3/7),· Muinsuskaitseamet (kiri nr 7-3/8)

                           · Lõuna-Eesti Päästekeskus (kiri nr 7-3/9),· Põllumajandusamet (kiri nr 7-3/10)

                           · Rõuge Vallavalitsus (kiri nr 7-3/11),

                           · Riigimetsa Majandamise Keskus (kiri nr 7-3/12)

                           · Võru Vallavalitsus (kiri nr 7-3/13),· Vastseliina Vallavalitsus (kiri nr 7-3/14)

03.01.2012       Vallavalitsuse kirjad tulenevalt keskkonnamõju hindamise ning

                        keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest:

                            · Eesti Keskkonnaühenduste Koda (kiri nr 7-3/15)

                            · Keskkonnaamet (kiri nr 7-3/16),· Kultuuriministeerium (kiri nr 7-3/17)

                            · Kagu Piirivalvepiirkond (kiri nr 7-3/18)

                            · Riigimetsa Majandamise Keskus (kiri nr 7-3/19)

                            · Siseministeerium (kiri nr 7-3/20),· Sotsiaalministeerium (kiri nr 7-3/21)

05.01.2012     Vallavalitsuse kiri Võru Maavanemale (kiri nr 7-3/30)