Haanja vald

Tulenevalt planeerimisseaduse § 29,  peavad kohalikud omavalitsused kuue kuu jooksul peale kohalike omavalitsuste korralisi valimisi üle vaatama kehtivad üldplaneeringud. Ülevaatamise eesmärk on selgitada välja kehtiva üldplaneeringu ajakohasus ja hinnata, kas arengu suunamisel ning maakasutuse edasisel kavandamisel on vajalik teha planeeringutes muudatusi.

Haanja Vallavolikogu 20. märtsi 2014 otsusega nr 7 kinnitati Haanja valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.  Ülevaatamise tulemusena leiti, et Haanja valla planeerimisalane  olukord on hea.  Kehtestatud üldplaneering  (Haanja Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 19) on ajakohane ja Haanja valla planeerimisalane haldussuutlikkus on hetkel piisav.

Arvestades arengukavas antud arengusuundumusi,  puudub vajadus üldplaneeringu uuendamiseks. Üldplaneeringu mõju Haanja valla arengule on olnud positiivne, sest kehtestatud maakasutus- ja ehitustingimused aitavad kaasa keskkonnaväärtuste säilimisele, suunavad soovitud suunas investeeringuid, soosivad väikeettevõtlust ja piirkonna eripärast tulenevat loodussäästlikku ressursikasutust ning aitavad kaasa Haanja, kui  eduka puhke- ja turismipiirkona, toimimisele.

Haanja Vallavolikogu 20. märtsi 2014 otsus nr 7 

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Ülevaade kehtestatud detailplaneeringutest