Uudised

Haanja valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

Haanja Vallavolikogu 26. mai 2011 otsusega nr 19 võeti Haanja valla üldplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek kestis 22. juunist-26. augustini 2011. Sel ajal sai planeeringuga tutvuda Haanja vallavalitsuses, Haanja, Ruusmäe ja Luutsniku raamatukogudes ning Internetis http://www.haanja.ee. Avaliku väljapaneku ajal laekus üldplaneeringu kohta neli kirjalikku ettepanekut/vastuväidet. Haanja Vallavalitsus esitas ettepanekuid teinud isikutele kirjaliku seisukoha ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta enne avalike arutelude toimumist. Üldplaneeringu avalikud arutelud toimusid 22. septembril Ruusmäe ja Haanja rahvamajas ning 24. septembril Ruusmäe rahvamajas. Aruteludel tutvustati planeeringulahendust, väljapaneku käigus laekunud ettepanekuid ning vallavalitsuse seisukohti nende osas. Avaliku väljapaneku ja arutelude tulemuste põhjal tehtud parandused ning täiendused ei muuda planeeringu põhilahendusi, seega ei ole üldplaneeringu täiendav kooskõlastamine vajalik. Planeeringulahenduse ning avaliku väljapaneku ja arutelude tulemustega on võimalik tutvuda valla kodulehel: http://www.haanja.ee/uldplaneering-page-162/