Haanja vald

XXII Kaika Suvõülikuul' HAANIHN

13.–15. 08. 2010

Kotus: Haani koolimaja man.

Perälesaaminõ: Talliin-Tarto-Põlva-Võro-Haani liinibuss' sõit vällä Talliinast 9.05, Tartost 11.35, Põlvast 12.20 ja Võrolt 12.45. Muid bussõ saa kaiaq lehe päält www.bussireisid.ee.

Riidi, põimukuu 13. päiv

12.00 – Tulijidõ kirjäpandminõ, sissesäädmine.

13.00 – Lõunõsüük'.

14.00 – Suvõülikooli alostus.
Sõnavõtmisõq: rektri Hollo Agu,
pääkõrraldaja Näki Silver jt.

14.15 – Latsikava "Haanimaa mi kodo" (Haani kooli latsõq, oppajaq Leidi Kersti ja Nirgi Maire).

Suurilõ

14.30 – Hollo Agu. Haani­miihhi Nõvvokuast.

15.00 – Vodi Alvar. Haanimaa legendiq ja hindätiidmine.

15.30 – Elleri Kalle, Viselä Agu. Haanimaa geo­loogi­li­dsõst aoluust

16.00 – Jüvä Sullõv. Haani keelest.

16.30 – Näki Silver. Haanimaa luudusõst.

Latsilõ

14.30 – Kasvõoppus. Vodi Egle.

16.30 – Tsõõrimängoq tutvassaamisõs. Vodi Egle ja Nassari Marilyn.

19.00 – Õdagujutt. Kalme Helju.

Tüütarõ

14.30. – Lihasavvutaminõ. I jago, liha suulapandminõ. Veeroja Eda.

 

17.15 – Talliina Võro Seldsi laulupundi Liiso etteastminõ.

18.00 – Õdagusüük'.

19.00 – Veeroja Eda. Perändüsest küläliisile.

19.30 – Perändüsest küläliisile (küläliisimajandus ja perimüslik eloviis'). – Arotus.

20.30 – Iloõdak rahvamajahn. Stalte Julgi ja Nurmorkestõr.

Kolmõ rahva (seto-haani-liivi) maamänge pidolik alostaminõ.

Maamänge teema: om vai um?

22.00 – Iloõdak lätt edesi ütehn Noormaa Tarmo, Tauli Anu jt.

24.00 – Süäüüsene jututsõõr' rahvamaja kohvikuhn. Iist võtt Rätsepä Aare.

Üülaulminõ tulõ man. Iist võtvaq Tauli Anu, Õunapuu Lauri jt.

Puul'päiv, põimukuu 14. päiv

8.00 – Hummogusüük'

 

Suurilõ

 

9.00 – Luisu Ahto. Haanimaa piibu-, voki-, peelemeistreq.

9.30 – Vaaba Aivar. Hõrilameistreq Kriisaq.

10.00 – Noormaa Tarmo. Teppo Augusti fenomen'.

10.30 – Reimanni Nele. Savvusannast.

11.00 – Õunapuu Lauri. Kuis mälehtäq tuud, midä tiiä-äi?

11.30 – Keskküla Kaja. Uma mahhe süük' uma suu perrä.

12.00 – Allasõ Tiia näütäs Hänilaste vahtsõt luulõraamatut.

Latsilõ

9.00–12.00 – Latsi matk vai sõit. Toomigu Siiri.

14.00–17.30 – Latsi tüütarõ. Luisu Ahto ja Luisu Anneli: suusaq, piibuq, vilt'mine, lastõ pääle joonistaminõ, niidsest kudaminõ.

Tüütarõ ja mängoq

6.00. – Lihasavvutaminõ. II jago, liha savvupandminõ. Veeroja Eda.

10.00. – 12.00. Kolmõ rahva (seto- haani-liivi) maamängoq: võistkunnaq Om ja Um,

võrkpall',

köüdsevidämine,

kardohk,

laskõsuusataminõ,

kivikandminõ.

12.15 – Seto-haani-liivi-võro jalgpall': võistkunnaq Om ja Um.

13.00 – Lõunõsüük.

14.00 – Haani kandi kaeminõ kas bussi vai uma jalagaq.

Bussigaq hõrilameistride Kriisadõgaq köüdetüisihe kotussihe.

Kaemist juht' Toomigu Siiri.

Uma jalagaq Vällämäele. Tagasitullõhn hummogu savvupantu liha maahhavõtminõ.

Kaemist juht'vaq Roobi Ülo, Vodi Alvar, Näki Silver.

18.00 – Õdagusüük'.

19.00 – Suvõülikooli tiatri.

22.00 – Iloõdak. Ansambli Zetod kontsõrt' Munamäel.

24.00 – Vanno filme näütäs Kausi Mairold.

Tandsuklubi rahvamajahn. Iist võtvaq Tauli Anu, Noormaa Tarmo, Õunapuu Lauri jt.

 

Pühäpäiv, põimukuu 15. päiv.

8.00 – Hummogusüük'.

Suurilõ

9.00 – Kiristaja Arvis. Haanimaa aoluust välläkaibmiisi perrä.

9.30 – Viselä Agu. Haanimaa õdaguveerest, tagasikaeminõ 250 aastat

10.00 – Mednise Jaan. Liivi keelest ja Liivi Kultuuri Fondist.

10.30 – Sarvõ Õiõ. Seto soots'ka ammõdiaastagast.

11.00 – Sarvõ Mikk. Sõna ja keele väest.

Latsilõ

9.00 – Võro keele tunn ja tiidmiisivõigõlus (viktoriin'). Vodi Egle ja Leidi Kersti.

11.00 – Võrokeelitside Jäńo-Jussi multikidõ kaeminõ.

12.00 – Suvõülikooli lõpõtaminõ.

12.30 – Lõunõsüük'.

Minemäsaaminõ: 14.45 sõit vällä liinibuss Haani–Võro–Tarto–Talliin.

Võrolõ lätväq liinibussiq viil 15.31, 16.43 ja 17.50.

MUU TEEDÜS

Süümises piät hindäst kimmähe pääkõrraldajalõ (Näki Silverile, silver.nakk@rmk.ee, tel 503 0785) kõgõ ildampa 11. augusti õdakus

teedäq andma. Kiä hin­näst ette kirjä pand, mass kolmõ päävä söögi (7 söögikõrra) iist 200 kruuni. Ilma kirjä­pandmal­daq tulõ paigapääl 7 söögi iist massaq joba 250 kruuni ja kõrraldajaq sis süüki ei garanteeriq – ku jakkus, sis jakkus. Üts' söögikõrd paigapääl ostõhn (ku jakkus) mass joba 45 kruuni. Kooniq kümne­aastatsil latsil um süümine poolõ hinnagaq (ette kirjäpantult 100 kr, kirjäpandmaldaq 125 kr ja üts' söögikõrd 25 kr).

Kõgõ parõmb olnuq söögiraha ette ärq massaq (saaja: Haanimiihhi nõvvokoda, kontonummõr SEB-pangahn: 10220045366016, selgütüs: suvõülikooli süümine ja kimmähe ka süüjide nimeq).

Päält suvõülikooli söögitarõ um võimalik Haani pääle süümä minnäq ka tõisihe söögikotussihe vai ostaq süvväq poodist.

Magamisõs um mõistlik ütehn võttaq uma telk. Telgikotus näüdätäs tulijilõ kätte kirjäpandmisõ man. Kiä saa-ai umma telki võttaq, või maadaq koolimaja põrmandu pääl. Kimmähe tulõ egälütel ütehn võttaq umaq
magamisrõivaq ja -matiq! Viil um võimalik aigsahe kotus kinniq pandaq mõnda lähkümbähe küläliisitallo.

Raamadu- ja teedüslaud. Suvõülikooli aigo um koolimaja man vallalõ raamadu- ja teedüslaud. Sääl saa hinnäst kirjä pandaq, söögi iist massaq ja raamatit ostaq.

Latsikoolitus:
- alla viie aastanõ lats tulõ latsikoolitusõlõ kuuhn vanõmbagaq.
- riidi kasvõoppusel käüdas maaha umbõs kolme kilomiitrene rada – egaüts rehkendäguq ummi latsi võimidõgaq.
- latsilõ ütehn võttaq ka rõivaq, minkaq kannahtas kävvüq mõtsahn ja nurmõ pääl.

Kõrraldajaq: Haanimiihhi nõvvokoda ütehn Haani valla, Haani kooli ja Võro Seldsiga VKKF.

Pääkõrraldaja Näki Silver (egäsugudsõq küsümiseq) silver.nakk@rmk.ee, tel 503 0785

Rektri Hollo Agu (tel 5596 7958) ja prorekti Jüvä Sullõv (kava puul) juvasul@ut.ee, tel 5554 3727

Latsioppusõ kõrraldaja Vodi Egle egle12@hot.ee, tel 516 6684.