Haanja vald

Alates 01.01.2018 Haanja valla kodulehte enam ei täiendata. Rõuge valla koduleht asub aadressil: www.rauge.ee

 

Rõuge vald Haanjas
Võru tee 15, Haanja küla,  Rõuge vald, 65101 Võrumaa
Registrikood: 75013003
Tel: 782 9111
E-post: vald@haanja.ee  

 

Vallavanem

Mailis Koger

Kõrgem/õigusteadus

5305 5555

mailis@rauge.ee

 

Vallakantselei on avatud igal tööpäeval kell 8.00 - 16.30, vahemikus 12.00-13.00 on 30 minutiline lõuna.

 

 

 

Sotsiaaltöötaja ja sotsiaalhooldustöötaja on esmaspäeval ja neljapäeval Ruusmäel.

 

 

 

Rõuge Vallavalitsuse koosseis:

Mailis Koger - vallavanem

Tiia Zuppur

Mariliis Raidma

Maiu Toom

Olev Mõttus

Rainer Vissel

 


 

 Haanja vallavalitsuse tenistujad:

Ametinimetus

Nimi

Haridus

Tel.nr

E-mail

 

     

Vallasekretär

Hille-Reet Sisas

Kesk-eri/ zootehnika, Eesti Haldusjuhtimise Instituut (valla- ja linnasekretäride atesteerimiskomisjoni tunnistus kutsenõuetele vastavuse kohta)

782 9111 518 0682

vald@haanja.ee

Asjaajaja-registripidaja

Ailen Paas

Kesk-eri/asjaajamise organiseerimine

782 9111 5180682

ailen@haanja.ee

Abivallavanem

Uno Kangro

Bakalaureus/õigusteadus

517 7101
786 0405

uno@haanja.ee

Pearaamatupidaja

Tiina Kahr

Magister/majandusarvestus ja finantsjuhtimine

787 8898

tiina@haanja.ee

Vanemmaakorraldaja

Tiia Zuppur

Kõrgem/agronoomia
Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7

787 8860
5301 7901

tiia@haanja.ee

Sotsiaaltöö spetsialist

Maie Kalnapenkis

Kesk-eri/õigusteaduse eriala
Rakenduskõrgharidus/sotsiaaltöö

523 7065

Haanjas 7878834

Ruusmäel 787 2298

maie@haanja.ee

Kassapidaja-raamatupidaja

Liia Eskla

Kesk-eri/ kondiiter

787 8898

liia@haanja.ee

Sotsiaalhooldus töötaja, 0,5

Marge Valb

Kesk-eri/sekretäritöö

5347 3150

 

Majandustöötaja-rajameister

Priit Küppar

Keskharidus;
Kutseõpe/Autoremondi eriala

53097120 

priit@haanja.ee

Remondi-haljastustöötaja 0,5

Andri Raat

Keskharidus

520 2455

andri@haanja.ee

 


Vallasekretäri tööülesanded: vallakantselei juhtimine; korraldab vallavalitsuse istungite ettevalmistamist ja läbiviimist; korraldab kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tehnilist ettevalmistamist ja läbiviimise, on valla valimiskomisjoni esimees; korraldab vallavalitsuse arhiivi koostamist; teostab notariaaltoiminguid vastavalt kehtivale seadusandlusele; vallavolikogu istungite ettevalmistamine ja läbiviimine; telefoniteenindus; vallavalitsuse ametnike teenistuslähetuste vormistamine; personalitöö korraldamine vallavalitsuses.

Asjaajaja-registripidaja tööülesanded: teeb rahvastikuregistri alast tööd; teenindab tehniliselt vallavolikogu ja –valitsust, avalikustab vallavolikogu ja -valitsuse dokumendid Riigi Teatajas; registreerib vallavalitsuse poolt koostatud kirjad ja muud dokumendid dokumendiregistris Amphora ja saadab adressaatidele; asjaajamine ja aruandlust arhiividega; tagab kantseleitarvete olemasolu vallavalitsuses; selgitab klientidele toetuste määramise korda, abistab sotsiaalabi või –toetuste saamiseks vajalike dokumentide vormistamisel; sisestab STARi andmed makstavate toetuste kohta; vormistab eakate vallaelanike sünnipäevaõnnitlus kaardid ja postitab õigeaegselt; haldab valla kodulehte ja facebooki.

Abivallavanema tööülesanded: korraldab ehitus ja remonditööde võistupakkumisi ja riigihankeid; peremehetu varana hoonete arvelevõtmise vormistamine; projekteerimistingimuste väljastamine; ehituslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamine; ehitus ja topo-geodeetilise arhiivi korrashoid ja teenindamine; ehitusprojektide seadusele ja normidele ja projekteerimistingimustele vastavuse kontrollimine; teeregistri pidamine ja täiendamine; detailplaneeringute menetluse korraldamine; osalemine valla üldplaneeringu koostamise protsessis; planeeringute korralise ülevaatuse korraldamine; IT kontaktisik, keskkonnaküsimuste korraldamine.

Pearaamatupidaja tööülesanded: koostab valla tulude ja kulude eelarve; kontrollib vallavalitsuse allasutuste finantstegevuse vastavust kinnitatud eelarvele; korraldab statistiliste aruannete esitamist; vallavalitsuse raamatupidamise töö korraldamine; tagab raamatupidamisarvestuse vastavuse kehtestatud seadusele; tagab finantstehingute õiguse; panga arvelt kulutuste jälgimine; eelarveliste laekumiste ja kulutuste üle arvestuse pidamine; igakuise eelarve kassakulude aruande koostamine; põhivahendite arvestuse pidamine ja sisestamine arvutisse; aasta aruande koostamine koos vastavate lisadega; palgaarvestus vallavalitsuse töötajatele; tulude arvestuse pidamine; laenude arvestuse pidamine; arvelduste võrdlemine asutustega ja füüsiliste isikutega; pangaülekannete tegemine ja suhtlemine pankadega.

Vanemmaakorraldaja tööülesanded: kodanike teenindamine maareformiga seotud küsimustes: avalduste lahendamine , nõustamine; kodanike teenindamine maakasutusega seonduvates küsimustes; avalduste lahendamine, kirjadele vastamine; katastrimõõdistamise toimikute kontrollimine; maa tagastamise, ostueesõigusega erastamise toimikute koostamine; maareformi ja maakasutusega seotud vallavalitsuse korralduste ja vallavolikogu otsuste eelnõude koostamine; teenindusmaade määramise ettepanekute koostamine; valla geoinfo süsteemi loomisega seotud küsimustega; maamaksuga seonduvate andmete ettevalmistamine esitamine maksu- ja tolliametile; maaregistri pidamine ja väljavõtete tegemine; detailplaneeringute menetluste korraldamine; osalemine valla üldplaneeringu koostamise protsessis; planeeringute korralise ülevaatuse korraldamine; planeeringute registri pidamine.

Sotsiaaltöö spetsialisti tööülesanded: valla sotsiaalregistri pidamine; kodanike teenindamine sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise küsimustes; sotsiaaltoetuste ja teenuste vormistamine; sotsiaalne nõustamine; lastekaitsealane töö.

Sotsiaaltöötaja tööülesanded: kodanike teenindamine Ruusmäel sotsiaaltoetuste ja teenuste saamise küsimustes. 

Kassapidaja-raamatupidaja tööülesanded: kassaoperatsioonide teostamine; hankijate arvete konteerimine ja sisestamine arvutise; arvete koostamine ja väljastamine; pangadokumentide konteerimine ja sisestamine arvutisse; raamatupidamisandmete sisestamine arvutisse; elamumajanduse kulude arvestus; lasteaia toiduraha ja õppekulude arvete koostamine ja saatmine.

 Haanja Vallavolikogu 20.10.2016 otsus nr 42 - Haanja Vallavalitsuse liikme kinnitamine

Haanja Vallavolikogu 20.10.2016 otsus nr 41 - Haanja Vallavalitsuse liikme vabastamine

Haanja Vallavolikogu 08.10.2015 otsus nr 38 - Haanja Vallavalitsuse liikme kinnitamine

Haanja Vallavolikogu 19.08.2015 otsus nr 34 - Haanja Vallavalitsuse liikme vabastamine
Haanja Vallavolikogu 28.11.2013 otsus nr 43 - Haanja Vallavalitsuse liikmete kinnitamine