Haanja vald

Haanja valla vee-ettevõtjaks on AS VÕRU VESI

 

Vee ja kanalisatsiooni avariidest või muudest süsteemiga seotud probleemidest palume teavitada ASi Võru Vesi avariitelefonidel 782 2111 ja 515 0315.Veenäitu on võimalik teatada ööpäevaringselt ASi Võru Vesi kodulehel, e-posti teel aadressile naidud@voruvesi.ee või helistades telefonidel 782 1779 või 522 1779.  

 

 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri:

*Haanja Vallavolikogu 19. oktoobri 2001. aasta määrusega nr 11 kinnitati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri.
*Haanja Vallavolikogu 19. oktoobri 2001. aasta määruse nr 11 lisa: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri
 

Haanja valla vee-ettevõtja:

*Haanja Vallavolikogu 22. septembri 2016. aasta otsusega nr 39 määrati Haanja vallas vee-ettevõtjaks AS Võru Vesi.
 

AS Võru Vesi on uus Haanja valla vee-ettevõtja:

Kagu Vesi OÜ lõpetab tegevuse Haanja valla vee-ettevõtjana ja AS Võru Vesi alustab Haanja vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) teenuste pakkumist ja taristu opereerimist alates 01.10.2016. Tegevuspiirkondadeks on Haanja ja Ruusmäe külad. 

Seoses vee-ettevõtja muutumisega fikseerib Haanja Vallavalitsus veearvesti näidud seisuga 30.09.2016.  Haanja Vallavalitsus  palub elanikel ja ettevõtetel, kes varem teatasid oma veearvesti näidu vee-eetevõtjale Kagu Vesi OÜ-le, veenäitude fikseerimise ladusamaks korraldamiseks, teatada 30.09.2016 oma veearvesti näit Haanja Vallavalitsusele telefonil 787 8898 Liia Eskla. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad ei muutu:
• veevarustus – 1,98 eur/m3,
• reovee ärajuhtimine – 1,98 eur/m3.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

AS Võru Vesi lähtub enda töös eelkõige ÜVK seadusest ja kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud ÜVK liitumise ja kasutamise eeskirjadest. AS Võru Vesi kohustub koostöös klientidega järgima õigusaktidest tulenevaid tingimusi ning likvideerima võimalikud tekkivad puudused.

Kõik hetkel kehtivad kirjalikult sõlmitud teenuslepingud koos kliendi andmebaasiga annab vald üle AS-ile Võru Vesi. Klientidel tuleb sõlmida AS-iga Võru Vesi uued kirjalikud teenuslepingud.

Teenuslepingu sõlmimiseks võtab AS Võru Vesi klientidega ühendust oktoobrikuu jooksul, et saada kokku lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed. AS Võru Vesi käib kohapeal tutvumas kinnistu ÜVK torustike ning veemõõdusõlmedega. Ringkäigul on võimalik kinnistuomanikel täita teenuslepingu sõlmimise avaldus. Vee-ettevõtte esindaja võtab lisaks vajalikud andmed kinnistu omaniku kohta, kaardistab ära kinnistu torustikud ning kontrollib veemõõdusõlme ja arvesti vastavust nõuetele. Vajadusel lepitakse kokku aeg veearvesti vahetamiseks. 

Kui klient kasutab ÜVK teenuseid, aga temaga ei ole oktoobrikuu jooksul ühendust võetud, palume helistada ASi Võru Vesi telefonil 782 8334 või kirjutadavoru.vesi@voruvesi.ee

Teenuslepingud vormistatakse AS Võru Vesi kontoris. Kui leping on vee-ettevõtte poolt ette valmistatud, lepitakse kliendiga kokku selle kätte toimetamine ja allkirjastamine.

Kliendiks ei saa olla iga korterelamu korteri omanik.
ÜVK seaduse mõistes on klient kinnistu omanik või valdaja, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vastava torustikühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud teenuslepingu ühisveevärgist joogivee võtmiseks ja (või) reovee ärajuhtimiseks. Seega arved esitatakse ühistule, valdajale või volitatud esindajale kellega teenusleping on sõlmitud ning kes arveldab edasi korteri omanikega.

Tähelepanu palume juhtida sellele, kui klient ei ole enne 01.11.2016 teatanud veeteenuse kasutamisest, siis on ASil Võru Vesi õigus katkestada kliendile ÜVK teenuse osutamine.

Veearvestitest, veemõõdusõlmedest ja näitude teatamisest
Oluline on vee-ettevõtja poolt üle vaadata veearvestid ja veemõõdusõlmed, et need vastaksid kehtivatele nõuetele. Vastavalt kehtivale määrusele on külmaveearvestitel taatluse kehtivusaeg 2 aastat. Seega on vajalik välja vahetada kõik arvestid, mis on ületanud taatlustähtaja. 

Vee-ettevõte paigaldab kõikidele objektidele, kus veearvestid on taatlustähtaja ületanud, taadeldud veearvestid. Veearvesti kuulub vee-ettevõttele ja kinnistu omanik peab tagama veemõõdusõlmes ettenähtud temperatuuri ja tingimused, et ära hoida veearvesti külmumine või muul moel purunemine. Külmunud või purunenud veearvesti peab kinnistu omanik või haldaja vee-ettevõttele kompenseerima. Vastavalt määrusele ei ole lubatud mõõta vett plastmasskorpusega nn. korteriarvestitega

Veearvesti paigaldatakse veemõõdusõlme, millele kehtivad samuti omad nõuded, et oleks tagatud vee koguste täpne mõõtmine ja veearvesti vahetamise võimalus. Veemõõdusõlmele esitatavate nõuetega saab tutvuda ASi Võru Vesi kodulehel internetis www.voruvesi.ee.

Veearvesti näitusid peab klient teatama vee-ettevõtjale vastavalt teenuslepingus märgitud tähtajaks igakuiselt või kvartaalselt

Veenäitu on võimalik teatada ööpäevaringselt ASi Võru Vesi kodulehel, e-posti teel aadressile naidud@voruvesi.ee või helistades telefonidel 782 1779 või 522 1779. Vastavalt esitatud näitudele väljastab AS Võru Vesi arve, mis saadetakse kliendile kokkulepitult kas posti või e-posti teel.

AS Võru Vesi eesmärk Haanja valla vee-ettevõtjana on pakkuda klientidele igapäevaselt nõuetekohaseid ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid. Selleks on vajalik pidev suhtlus klientidega ja eelpool loetletud asjade korrastamine.

Vee ja kanalisatsiooni avariidest või muudest süsteemiga seotud probleemidest on võimalik teavitada ASi Võru Vesi avariitelefonidel 782 2111 ja 515 0315 (alates 01.10.2016).

AS Võru Vesi on pikaaegse kogemusega regionaalne vee-ettevõte, kes alustas tegevust aktsiaseltsina 1995. aastal. AS Võru Vesi opereerib tänaseks kokku 7 omavalitsuses.


Meeldivat koostööd!

AS Võru Vesi